Όροι διαγωνισμών

Η Ελεύθερη Γνώμη σε συνεργασία με θεατρικούς οργανισμούς και εταιρείες θεάματος, διενεργούν κλήρωση σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:
1. Με αφορμή τη διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων η Ελεύθερη Γνώμη διοργανώνει διαγωνισμούς και προσφέρει τον διατιθέμενο από τους θεατρικούς φορείς κάθε φορά αριθμό διπλών προσκλήσεων για την παράσταση σε διάφορους χώρους ψυχαγωγίας μέσω κληρώσεως κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail).
2. Στην κλήρωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα άνω των 18 ετών.
3. Ημερομηνία έναρξης αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) είναι η πρώτη ημέρα ανάρτησης του εκάστοτε διαγωνισμού έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της τελευταίας προθεσμίας, κανένα e-mail δεν θα ληφθεί υπόψη για τη συμμετοχή στην κλήρωση.
4. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιεύονται στη σελίδα των διαγωνισμών την επόμενη μέρα από το τέλος του κάθε διαγωνισμού, καθώς και θα λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail. Το ονοματεπώνυμό τους θα βρίσκεται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου.
6. Οι διοργανωτές θεωρούν ότι το πρόσωπο που συμμετέχει μέσω αποστολής e-mail είναι ο κάτοχος, ή έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του.
7. Οι διοργανωτές διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.
8. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς θεωρείται ότι συναινούν στην εγγραφή τους στο newsletter της Ελεύθερης Γνώμης, με δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να μπορούν να αναιρέσουν την επιλογή αυτή.
9. Η Ελέυθερη Γνώμη, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία λήξης ή διενέργειας της κλήρωσης καθώς και να ματαιώσουν ή να ακυρώσουν την ως άνω κλήρωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να υπέχει ουδεμία ευθύνη.
10. Η συμμετοχή στην κλήρωση ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής.