9/6/11

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. για μείωση έως και 50% της χρηματοδότησης των αναπηρικών βοηθημάτων!


Πατήστε για να διαβάσετε πιο κάτω την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α.-ETAM στις 19/5/2011.
Πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 118, που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους καταναλωτές με αναπηρία, καθώς περιορίζει μέχρι και στο 50% τη χρηματοδότηση των αναπηρικών βοηθημάτων από το ΙΚΑ!!...


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Του άρθρου 28 παρ. 4 του Κανονισμού Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37).
2.Την από 6/5/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Παροχών, με θέμα: «Ανακαθορισμός του αποδοτέου ποσού για τα χορηγούμενα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορθοπεδικά, ορθωτικά είδη και τεχνητά μέλη, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχετικές συμβάσεις».
3. Τις απόψεις των μελών.
4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην των κ.κ. Θ. Κακαβά και Ε. Ραλλάκη, οι οποίοι μειοψήφησαν.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Τα είδη που αναφέρονται στο συνημμένο στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, να τα προμηθεύονται οι ασφ/νοι από το ελεύθερο εμπόριο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχετικές συμβάσεις.
2. Τον ανακαθορισμό του αποδοτέου από το Ίδρυμα ποσού, για κάθε είδος του συνημμένου στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, με τις αντίστοιχα προτεινόμενες τιμές.
3. Τον χαρακτηρισμό ως «μη συνήθη», των ειδών για τα οποία η προτεινόμενη τιμή είναι 500,00 € και άνω.
4. Την απόδοση της δαπάνης αγοράς από το εξωτερικό, του συνιστώμενου από τις αρμόδιες Υγ/κές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είδους, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, έχει γίνει η ταυτοποίηση αυτού και η τιμή του δεν υπερβαίνει τις τιμές του Παρατηρητηρίου.
5. Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας να εκδίδει απόφαση για μείωση της τιμής σε όποιο από τα χορηγούμενα είδη στο παρατηρητήριο εμφανίζεται χαμηλότερη.
Επειδή στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., λόγω διαφοροποίησής του ανά είδος και ανά περιοχή, θα προστίθεται και θ’ αποδίδεται στον ασφ/νο.
Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των Πρακτικών.
Παραλήπτες:
Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Παροχών.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου