7/11/12

Ζημιογόνο εννεάμηνο για Eurobank Properties

Με ζημιές έκλεισε το εννεάμηνο του 2012 για την Eurobank Properties ύψους 16,56 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής απομείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της κατά 46,12 εκατ. ευρώ έναντι 11,83 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα...

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η μεγάλη αυτή μείωση στην αξία των ακινήτων οφείλεται στην επίπτωση των διαρκώς κλιμακούμενων μακροοικονομικών προβλημάτων στην αγορά γενικότερα και στην αγορά των ακινήτων ειδικότερα, πιέζοντας τόσο τις τιμές όσο και τα ενοίκια.

Εάν αφαιρεθεί η επίπτωση αυτή, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώνονται στα 28,63 εκατ. ευρώ έναντι 28,39 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρ' όλη την αρνητική συγκυρία.

Σχετικά με τα υπόλοιπα βασικά μεγέθη της εισηγμένης, τα έσοδα από ενοίκια μετά από τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 10% από τα 32,63 εκατ. ευρώ σε 29,22 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 14% από τα 5,81 εκατ. ευρώ σε 6,60 εκατ. ευρώ, λόγω της αυξητικής πορείας των καταθετικών επιτοκίων και της επιτυχούς διαχείρισης των διαθεσίμων.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 20% από τα 3,10 εκατ. ευρώ σε 2,48 εκατ. ευρώ, λόγω των μειωμένων δανειακών κεφαλαίων και της μείωσης των επιτοκίων Euribor.

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα, λόγω διαφορετικής λογιστικής αποτύπωσης. Το συνολικό ποσό για το 2012 θα είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2011.

Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% από τα 2,15 εκατ. ευρώ σε 1,96 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης, για τετάρτη χρονιά, πολιτικής μείωσης του κόστους.

Τέλος, τα έξοδα από φόρους μειώθηκαν σε 1,79 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του αντιλογισμού μέρους της πρόβλεψης της χρήσης 2011 για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών.

Στο 54% το discount από την εσωτερική αξία της μετοχής.

Πηγή: http://www.dealnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου